Victor Persson

VA Gruppen Film- och Spolbilar AB kontrollerar och besiktigar din oljeavskiljare

VA Gruppen Film- och Spolbilar AB kontrollerar och besiktigar din oljeavskiljare

Vår personal på VA Gruppen har rätt kompetens och utbildning för att kontrollera och besiktiga eran oljevaskiljare. Sedan ett antal månader tillbaka är vi även ackrediterade, hos Swedac, vad gäller kontroll och besiktning av oljeavskiljare. Vi har rutiner och metoder på plats så att alla kvalitetskrav uppfylls. Vi tillämpar riktlinjer som anges i Naturvårdsverkets faktablad och i […]

Huvudled upphandling elrör, Staffanstorp

Huvudled upphandling elrör, Staffanstorp

Projektet en totalentreprenad med bland annat projektering, schaktning och förläggning av kabelskyddsrör för högspänningskablar på 24 kV och 12 kV samt för fiber. Sträckningen på projektet uppgår till cirka 3 km och kommer att inkludera mellan 8 till 14 kabelskyddsrör. Utbredningen sträcker sig från västra Staffanstorp till östra och kopplar samman Västra Station med Östra […]

Nygårds dammar, Svedala

Nygårds dammar, Svedala

Nygårds dammar är ett nytt bostadsområdet som kommer att byggas strax öster om Svedala tätort utmed Börringevägen. Här ligger dammarna Hjärtat och Rutan som får en central plats i området tillsammans med ett grönt stråk. 77 nybyggda villor och småhus kommer att uppföras omgivna av grönområde med möjlighet för mötesplatser, promenader, lek och rekreation. Grannen […]

Adelsberg etapp 1 & 2, Tomelilla

Adelsberg etapp 1 & 2, Tomelilla

Projektet saneringsplan Adelsberg etapp 1 & 2 omfattar sanering av va ledningar, anläggning av damm, gatubelysning samt rivningoch återställning av gata. Projektet kommer att genomföras som 2 etapper där varje etapp skafärdigställas vid olika tidpunkter. Etapp 1 ska färdigställas under våren 2024 och etapp 2 skafärdigställas under hösten 2024.

Intervju med Joakim Söfgren

Intervju med Joakim Söfgren

Vad gjorde du innan du började arbeta på VA Gruppen? Innan jag började på VA gruppen jobbade jag på Anders Hanssons Entreprenad AB, där var min roll anläggare men jag körde även en del maskiner så som hjullastare och olika typer av grävmaskiner. Projekten där var oftast nybyggnation och vi gjorde allt under mark upp […]

Bara Backar Etapp 2, Bara

Bara Backar området är uppdelat i fyra etapper, etapp 0-3, och omfattar bostadsbebyggelse, ny förskola, infrastruktur som gator, VA inkl. tvådagvattendammar och belysning samt grönområden och lekplatser för lek och rekreation. Etapp 0-1 och 3 är färdigbyggda. Detta projekt, etapp 2, avser markarbeten för sista etappen på Bara Backar. Projektet består i terrassering av kvartersmark, […]

Buss 177 Etapp 2, Staffanstorp

Buss 177 Etapp 2, Staffanstorp

Projektet avser upprustning av befintliga busshållplatser vid Tingsvägen och Storgatan utmed Malmövägen i Staffanstorps kommun. Området består idag i huvudsak av gator, vägar och byggnader intill. I anslutning till området och hållplatserna så finns det vägar, gång- och cykelbanor.

Sylgatan-Kungsgatan, Furulund

Sylgatan-Kungsgatan, Furulund

Projektet omfattar ombyggnad av gator samt förnyelse av VA-anläggning. Förnyelsen består i omläggning av nya Spillvatten-, dagvatten- och vattenledningar, nya brunnar och anslutningar till befintligt ledningssystem. Ombyggnad av gator avser ny samt justerad överbyggnad, sättning av kantsten, natursten, betongmarksten, marktegel, smågatsten, asfaltering, plattarbeten, nya grönområden och belysningsanläggning.

VA-utbyggnad, Heingetorp

VA-utbyggnad, Heingetorp

Projektet avser utbyggnad av spillvattenledningar till totalt 22 stycken fastigheter i Sjöbo kommun.Aktuella fastigheter har idag en kommunal anslutning till spillvatten men systemet ett vakuumsystem som lider av stora driftsproblem och behöverdärför ersättas. Det äldre vakuumsystemet kommer att ersättas med en nytt tryckavloppsystem där varje enskild fastighet får en ny pumpenhet. Projektet innefattar utbyggnad av:22 […]

Skrolla till toppen