Kategori: 2020

Bara backar

Bara backar

Bara Backar är ett nytt exploateringsområde för bostadsbebyggelse med ca 240 bostäder i form av friliggande bebyggelse, radhus, kedjehus, suterränghus och låga flerbostadshus samt en förskola med plats för ca 160 barn. Denna totalentreprenad omfattar mark- och anläggningsarbeten inklusive VA och övriga ledningsarbeten. Inom kvartersmark utförs matjordsavbaning och grovterrasering samt en stödmur på östra sidan av […]

Anläggningsentreprenad, lokalgata i Skivarp

Anläggningsentreprenad, lokalgata i Skivarp

Entreprenaden avser utbyggnad av ny lokalgata i anslutning till Jasminvägen i Skivarp. Utbyggnaden omfattar anläggning av gata, vatten, spillvatten- och dagvattenledningar samt sättning av ny gatubelysning. ProjekttypMarkarbete, VA-utbyggnad BeställareSkurups Kommun EntreprenadsformUtförandeentreprenad UtförandetidOktober 2020 -Januari 2021

VA-utbyggnad Västra Nöbbelöv

VA-utbyggnad Västra Nöbbelöv

Projektet omfattade VA-utbyggnad av vatten och tryckavlopp i Västra Nöbbelöv i Skurups kommun. Förläggning av vatten och tryckavlopp har gjorts ca 20km ledning. Ledningarna har varit i dimensioner från 40mm PE till 125 mm PE samt att installation av nya LPS-enheter har gjorts som sen har anslutits till det nya kommunala spillvattennätet. ProjekttypVA-utbyggnad BeställareSkurups Kommun […]

VA-sanering Grönegatan

VA-sanering Grönegatan

Entreprenaden avsåg VA-sanering längs Grönegatan i Tomelilla kommun då spill- och avloppsledningar varit kombinerade. Entreprenaden omfattade projektering, dimensionering och förläggning av de nya VA-ledningar, byggnation av gatubelysning samt färdigställande av 300m gata med tillhörande gångbana. I projektet förlades ledningar med dimensioner upp till 1200 mm.   ProjekttypVA-sanering, Markarbete, Elarbete BeställareÖsterlen VA, Tomelilla kommun EntreprenadformTotalentreprenad UtförandetidDecember […]

ÅVS Vallgatan

ÅVS Vallgatan

Entreprenaden omfattade justering och delvis uppbyggning av en parkeringsyta för en ny återvinningsstation på Vallgatan i Vellinge på ca 1100 m2. I projektet installerades och monterades även 4st nya belysningsstolar och armaturer. Området som är avsett för sorteringskärl hängandes in med nätstängsel för att förhindra skräpspridning. Hela återvinningstationen hängandes även in men med 120m parkeringsräcke. […]

Parkering Simrishamn 2:1

Parkering Simrishamn 2:1

Projektet omfattade projektering, dimensionering och anläggande av ny parkering med tillhörande plantering på fastigheten Simrishamn 2:1 vid Jonebergsområdet i anslutning till Backstugans förskola i Simrishamn. Den nya parkeringen är en grusparkering som uppgår till ca 620 m2 parkeringsyta. Planteringarna runt om parkeringen som också fungerar som fördröjning av regn- och dagvatten uppgår till ca 200 m2. I […]

Ombyggnad pumpstationer Bjärred

Ombyggnad pumpstationer Bjärred

Projektet omfattade markarbeten vid ombyggnation av två avloppspumpstationer varav sumpen till den ena pumpstationen renoverades och kompletterades med ny överbyggnad medans att den andra stationen revs i sin helhet och en ny byggdes med tillhörande samlingsbrunn. Arbetena bestod av bland annat projektering, spontning, förbipumpning, rivning, sanering samt förläggning av ledningar och brunnar. Arbetena bestod även […]

Ny pumpstation Bornholmsgatan i Ystad

Ny pumpstation Bornholmsgatan i Ystad

Projektet omfattade byggnation av ny avloppspumpstation med överbyggnad på Bornholmsgatan i Ystad. För att kunna utföra schaktarbete på ett säkert sätt på önskad placering utfördes spontning och grundvattensänkning. Omkoppling gjordes av självfallsledningar upp till 450mm samt på 160mm tryckspillsledning. Kammaren till den befintliga pumpstationen revs också i entreprenaden. Komplexiteten i detta projekt var framförallt schaktdjupet […]

Korsavadskolan etapp 1

Korsavadskolan etapp 1

Projektet omfattade projektering och ombyggnad av södra delen av Korsavadskolan i Simrishamn. Skolgården och ombyggnaden var på ca 4000 m2. Ombyggnaden innehöll bland annat byggnation av en multisportarna, montering av diverse utrustning samt färdigställande av gångar samt singel-, asfalt- och grönytor   ProjekttypMarkarbete, Elarbete, Plantering, VA BeställareSimrishamns kommun EntreprenadformTotalentreprenad Projektet omfattade projektering och ombyggnad av […]

Tillbyggnad idrottshall Smyge

Tillbyggnad idrottshall Smyge

Projektet omfattar markarbetet och för en ny tillbyggnad avsedd för truppgymnastik i Smyge. Hallen kommer användas av Östra Torp GF som är Trelleborgs största gymnastikförening som bedriver truppgymnastik för barn och ungdomar. Tillbyggnaden ansluter till den redan befintliga idrottshallen. I projektet ingår projektering dimensionering, utsättning och inmätning, marksanering, tillverkning, leverans och montage av markentreprenaden.

Skrolla till toppen