Kategori: 2021

VA-utbyggnad Almåsa huvuddel 2 och 3

VA-utbyggnad Almåsa huvuddel 2 och 3

Projektet omfattade en va-utbyggnad till 510st kolonier i Almåsa fritidsby. I utbyggnaden förlades nya spillvattenledningar i både självfall och tryck, vatten- och bevattningsledningar samt dagvattenledningar. Till varje koloni avsätts tre serviser, en bevattningsvatten-, en dicksvatten- och en spillvattenservis med tillhörande ventiler och brunnar. Projektet bestod av  ca 20-30 000 meter ledning med dimensioner från 25mm till 200mm samt sättning av fyra pumpstationer. […]

Stenskogen 2:19 mfl

Stenskogen 2:19 mfl

Projektet var beläget i Höörs kommun, och var placerat cirka 1 km sydväst om Höör centrum. Området gränsade i öster till Moränvägen, i norr och väster till villatomter och i söder till naturmark och villatomter.  I projektet har det anlagts två nya lokalgator med tillhörande gatubelysning som ansluter till Moränvägen i två punkter. Den sammanlagda sträckan uppgår till cirka 220m. I västra delen […]

Gamla Haga – Dagvattensystem

Gamla Haga – Dagvattensystem

Projektet omfattade projektering och dimensionering av mark och VA, anläggning av ett dagvattensystem med självfall och svackdike med gatsten av kullersten och infiltrationsmöjlighet längs befintliga gator med raingardens. Innan påkoppling till kommunalt dagvattennät gjordes en fördröjning av dagvattnet. Projektet omfattade även utbyte av befintliga vattenledningar till nya PE ledningar och återställning av gator och markytor […]

Pilspetsen

Pilspetsen

Projektet omfattade projektering och dimensionering av yttre VA samt övrig mark till Loftgången 3 och Loftgången 4 i Trelleborg. När det är färdigställt kommer fastigheterna totalt att bestå av 49 lägenheter varav 1 lokal. Loftgången 3 avser ett flerfamiljshus på fyra våningar och 42 lägenheter och Loftgången 4 avser en tvåvånings radhuslänga innehållande sex hus. […]

Omläggning av 700-ledning

Omläggning av 700-ledning

Projektet omfattade en omläggning av en ledning med en dimension på 700mm i samband med ett järnvägsbygge. Projektet var ett intensivt projekt som varade i 2 dagar med aktivt arbete i 24 timmar per dygn.   ProjekttypVA EntreprenadformUtförandeentreprenad UtförandetidOktober 2021 – Oktober 2021

VA-utbyggnad Lars Ols väg i Höör

VA-utbyggnad Lars Ols väg i Höör

Projektet omfattade dimensionering, projektering och nyanläggning av tryckledningar för dricks- och spillvatten längs Lars Ols väg i Höörs kommun. Sträckningen är ca 300m och består dricksvattenledningar med dimension upp till 63mm och spillvattenledningar med dimensioner upp till 40mm. I projektet görs även servisavsättning till tre fastigheter.

Ledningsförnyelse Södergatan i Svedala

Ledningsförnyelse Södergatan i Svedala

Projektet avsåg utbyte av VA-ledningar, ny gestaltning av ytskikt och fördröjning av dagvatten. Dagvattensystemet har nått sin tekniska livslängd avseende på status och på funktion. Det ligger dessutom två parallella ledningar med varierande dimensioner. Dessa ska ersättas av en större ledning. Vattenledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar inkl servisledningar till fastigheterna ska bytas ut. Efter utbyggnad är […]

Stensättning Nisbethsgatan mfl.

Stensättning Nisbethsgatan mfl.

Projektet omfattade projektering samt byggnation av nya kör- och gångbanor. Beläggningen gjordes i form av natursten. Den totala ytan som stenlades var cirka 2300 m2 och består av 3 gator med tillhörande gångbanor, Nisbethsgatan, Stora Bengts Strädde samt Ågatan i Simrishamn. I projektet gjordes även en omfattande riskanalys samt vibrations- och sprickbesiktning. Under entreprenadtiden utfördes […]

Ombyggnad Oxie pumpstation

Ombyggnad Oxie pumpstation

Projektet omfattade markarbeten vid modernisering av den befintliga pumpstationen i Oxie. Oxie Pumpstation var gammal och behov av modernisering. Pumpstationen bestod av en sump som var utrustad med fyra dränkbara pumpar. Pumparna arbetar i lite olika områdeberoende på flödesvariationerna. Pumpsumpen var undermålig och behövde förnyas vilket gjordes i projektet. En ny pumpsump med överbyggnad byggdes […]

Ledningsförnyelse Tibast- och Porsgränd i Bara

Ledningsförnyelse Tibast- och Porsgränd i Bara

Projektet avsåg nyförläggning av vattenledningar, med tillhörande servisomkopplingar samt byte av brandposter. I projektet förlades ca 600m vattenledningar med dimensioner upp till 110PE. I projektet i gick även byte av enstaka rännstensbrunnar. Befintligt spill- och dagvattensystem förblev intakta. Gångarna har tidigare varit bevuxna och i projektet ingick att bryta och transportera iväg träds och buskars […]

Skrolla till toppen