Kategori: 2022

VA-sanering Wibergs väg mfl, Staffanstorp

VA-sanering Wibergs väg mfl, Staffanstorp

Projektet är beläget i nordvästra delen av centrala Staffanstorp och består idag av huvudsak av villavägar och gång- och cykelvägar. Projektet avser VA-sanering Wibergs väg, Nordstrands väg, Bjuggs väg samt Lundius väg, etapp 1. VA-saneringen består av nya vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar, brunnar, ventiler, tunnelmagasin samt återställande av vägar och gång- och cykelväg.

VA-utbyggnad Almåsa huvuddel 2 och 3

VA-utbyggnad Almåsa huvuddel 2 och 3

Projektet omfattade en va-utbyggnad till 510st kolonier i Almåsa fritidsby. I utbyggnaden förlades nya spillvattenledningar i både självfall och tryck, vatten- och bevattningsledningar samt dagvattenledningar. Till varje koloni avsätts tre serviser, en bevattningsvatten-, en dicksvatten- och en spillvattenservis med tillhörande ventiler och brunnar. Projektet bestod av  ca 20-30 000 meter ledning med dimensioner från 25mm till 200mm samt sättning av fyra pumpstationer. […]

Gamla Haga – Dagvattensystem

Gamla Haga – Dagvattensystem

Projektet omfattade projektering och dimensionering av mark och VA, anläggning av ett dagvattensystem med självfall och svackdike med gatsten av kullersten och infiltrationsmöjlighet längs befintliga gator med raingardens. Innan påkoppling till kommunalt dagvattennät gjordes en fördröjning av dagvattnet. Projektet omfattade även utbyte av befintliga vattenledningar till nya PE ledningar och återställning av gator och markytor […]

VA-utbyggnad Ludvigsborg

VA-utbyggnad Ludvigsborg

Projektet omfattade utbyggnad av ledningsnätet längs Fulltoftavägen. I projektet förlades dagvattenledningar men dimensioner upp till 315mm, spillvattenledningar med dimensioner upp till 250m och vattenledningar men dimensioner upp till 250mm. Utbyggnaden gjordes för att förstärka upp det befintliga ledningsnätet och för nytt exploateringsområde.

VA-förnyelse Mårten Påls Väg, Staffanstorp

VA-förnyelse Mårten Påls Väg, Staffanstorp

Projektet är beläget strax norr om Malmövägen i de centrala delarna av Staffanstorp. Projektet består av en huvuddel uppdelade enligt Betaniavägen (etapp 1), Mårten Påls väg (etapp 2) samt Antons Pers väg (etapp 3). Projektet omfattar förnyelse av VA-anläggningen samt ombyggnad av villagator. Förnyelse av VA-anläggningen består av nya vatten-, dagvatten- samt spillvatten-ledningar inkl brunnar […]

Skrolla till toppen