Kategori: Plantering

Nygårds dammar, Svedala

Nygårds dammar, Svedala

Nygårds dammar är ett nytt bostadsområdet som kommer att byggas strax öster om Svedala tätort utmed Börringevägen. Här ligger dammarna Hjärtat och Rutan som får en central plats i området tillsammans med ett grönt stråk. 77 nybyggda villor och småhus kommer att uppföras omgivna av grönområde med möjlighet för mötesplatser, promenader, lek och rekreation. Grannen […]

Sylgatan-Kungsgatan, Furulund

Sylgatan-Kungsgatan, Furulund

Projektet omfattar ombyggnad av gator samt förnyelse av VA-anläggning. Förnyelsen består i omläggning av nya Spillvatten-, dagvatten- och vattenledningar, nya brunnar och anslutningar till befintligt ledningssystem. Ombyggnad av gator avser ny samt justerad överbyggnad, sättning av kantsten, natursten, betongmarksten, marktegel, smågatsten, asfaltering, plattarbeten, nya grönområden och belysningsanläggning.

Gamla Haga – Dagvattensystem

Gamla Haga – Dagvattensystem

Projektet omfattade projektering och dimensionering av mark och VA, anläggning av ett dagvattensystem med självfall och svackdike med gatsten av kullersten och infiltrationsmöjlighet längs befintliga gator med raingardens. Innan påkoppling till kommunalt dagvattennät gjordes en fördröjning av dagvattnet. Projektet omfattade även utbyte av befintliga vattenledningar till nya PE ledningar och återställning av gator och markytor […]

Akka 5, Skurup

Akka 5, Skurup

Projektet omfattar all markarbete och ledningsförläggning på fastigheten Akka 5 i Skurup som är ca 6000 m2 stor. I projektet kommer vi grundlägga för ett nytt varuhus på ca 1850 m2. För parkerings- och leveransmöjligheter görs det en asfalterad parkering- och leveransyta på ca 3000 m2. Dagvattnet kommer magasineras inom fastigheten i rörmagasin med storlek […]

Måns Nils Torg

Måns Nils Torg

Projektet avser VA-sanering och ombyggnad av Måns Nils torg i Borrby. Befintliga dag-, spill- och vattenledningar med tillhörande ventiler och brunnar rivs och ersätts med nya. Samtliga fastigheter utmed torget får även nya förbindelsepunkter för dag-, spill- och vattenanslutning. Den befintliga överbyggnaden kommer rivas samt asfalten på det befintliga torgområde. För anläggande av ny belysningsanläggning […]

Ledningsförnyelse Södergatan i Svedala

Ledningsförnyelse Södergatan i Svedala

Projektet avser utbyte av VA-ledningar, ny gestaltning av ytskikt och fördröjning av dagvatten. Dagvattensystemet har nått sin tekniska livslängd avseende på status och på funktion. Det ligger dessutom två parallella ledningar med varierande dimensioner. Dessa ska ersättas av en större ledning. Vattenledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar inkl servisledningar till fastigheterna ska bytas ut. Efter utbyggnad är […]

Ledningsförnyelse Tibast- och Porsgränd i Bara

Ledningsförnyelse Tibast- och Porsgränd i Bara

Projektet avsåg nyförläggning av vattenledningar, med tillhörande servisomkopplingar samt byte av brandposter. I projektet förlades ca 600m vattenledningar med dimensioner upp till 110PE. I projektet i gick även byte av enstaka rännstensbrunnar. Befintligt spill- och dagvattensystem förblev intakta. Gångarna har tidigare varit bevuxna och i projektet ingick att bryta och transportera iväg träds och buskars […]

Markarbete Tisteln 2 i Simrishamn

Markarbete Tisteln 2 i Simrishamn

Projektet omfattade all markarbete och ledningsförläggning på fastigheten Tisteln 2 i Simrishamn som är ca 7500 m2 stor. I projektet grundlades det bland annat för ett ny varuhus på ca 1260 m2 och för ett varuintag på ca 200 m2. För parkerings- och leveransmöjligheter görs det en asfalterad parkering- och leveransyta på ca 2000 m2. […]

Markarbete Yxan 4 i Sjöbo

Markarbete Yxan 4 i Sjöbo

Projektet omfattar all markarbete och ledningsförläggning på fastigheten Yxan 4 i Sjöbo som är ca 10000 m2 stor. I projektet grundläggs det bland annat för en ny padelhall på ca 3000 m2. För parkeringsmöjlighet görs det en asfalterad parkeringsyta på ca 3300 m2. Allt dagvattnet kommer tas om hand inom fastigheten genom att allt vattnet […]

Skrolla till toppen