Kategori: Pumpstation

VA-utbyggnad Almåsa huvuddel 2 och 3

VA-utbyggnad Almåsa huvuddel 2 och 3

Projektet omfattade en va-utbyggnad till 510st kolonier i Almåsa fritidsby. I utbyggnaden förlades nya spillvattenledningar i både självfall och tryck, vatten- och bevattningsledningar samt dagvattenledningar. Till varje koloni avsätts tre serviser, en bevattningsvatten-, en dicksvatten- och en spillvattenservis med tillhörande ventiler och brunnar. Projektet bestod av  ca 20-30 000 meter ledning med dimensioner från 25mm till 200mm samt sättning av fyra pumpstationer. […]

Trekanten, Hjärup

Trekanten, Hjärup

Projektet omfattar all markarbete och ledningsförläggning för ett nytt handelsområde i Hjurup. På fastigheten planeras kontor, dagvaruhandel, idrottsanläggningar och butiker uppföras. Området kommer även bestå av parkeringsytor och vägar. Den totala ytan som berörs är ca 45 000 m2

Projektering och ombyggnad PS1 och PS2

Projektering och ombyggnad PS1 och PS2

Projektet omfattar huvudsakligen projektering och utförande av ombyggnad av markförlagda distributionsledningar med kringutrustning för dricksvatten vid Sydvattens vattenverk i Vomb. Befintligt ledningsnät i anslutning till vattenverket ska delvis bytas ut och kompletteras med ny anslutning till den nya Vombledning 3. Arbetet kommer att delas upp i fem faser varav Fas 0 och 1a+b pågår under […]

Ombyggnad Oxie pumpstation

Ombyggnad Oxie pumpstation

Projektet omfattade markarbeten vid modernisering av den befintliga pumpstationen i Oxie. Oxie Pumpstation var gammal och behov av modernisering. Pumpstationen bestod av en sump som var utrustad med fyra dränkbara pumpar. Pumparna arbetar i lite olika områdeberoende på flödesvariationerna. Pumpsumpen var undermålig och behövde förnyas vilket gjordes i projektet. En ny pumpsump med överbyggnad byggdes […]

Ombyggnad pumpstationer Bjärred

Ombyggnad pumpstationer Bjärred

Projektet omfattade markarbeten vid ombyggnation av två avloppspumpstationer varav sumpen till den ena pumpstationen renoverades och kompletterades med ny överbyggnad medans att den andra stationen revs i sin helhet och en ny byggdes med tillhörande samlingsbrunn. Arbetena bestod av bland annat projektering, spontning, förbipumpning, rivning, sanering samt förläggning av ledningar och brunnar. Arbetena bestod även […]

Ny pumpstation Bornholmsgatan i Ystad

Ny pumpstation Bornholmsgatan i Ystad

Projektet omfattade byggnation av ny avloppspumpstation med överbyggnad på Bornholmsgatan i Ystad. För att kunna utföra schaktarbete på ett säkert sätt på önskad placering utfördes spontning och grundvattensänkning. Omkoppling gjordes av självfallsledningar upp till 450mm samt på 160mm tryckspillsledning. Kammaren till den befintliga pumpstationen revs också i entreprenaden. Komplexiteten i detta projekt var framförallt schaktdjupet […]

Skrolla till toppen