Kategori: Referensprojekt

VA-utbyggnad Almåsa huvuddel 2 och 3

VA-utbyggnad Almåsa huvuddel 2 och 3

Projektet omfattade en va-utbyggnad till 510st kolonier i Almåsa fritidsby. I utbyggnaden förlades nya spillvattenledningar i både självfall och tryck, vatten- och bevattningsledningar samt dagvattenledningar. Till varje koloni avsätts tre serviser, en bevattningsvatten-, en dicksvatten- och en spillvattenservis med tillhörande ventiler och brunnar. Projektet bestod av  ca 20-30 000 meter ledning med dimensioner från 25mm till 200mm samt sättning av fyra pumpstationer. […]

Stenskogen 2:19 mfl

Stenskogen 2:19 mfl

Projektet var beläget i Höörs kommun, och var placerat cirka 1 km sydväst om Höör centrum. Området gränsade i öster till Moränvägen, i norr och väster till villatomter och i söder till naturmark och villatomter.  I projektet har det anlagts två nya lokalgator med tillhörande gatubelysning som ansluter till Moränvägen i två punkter. Den sammanlagda sträckan uppgår till cirka 220m. I västra delen […]

Gamla Haga – Dagvattensystem

Gamla Haga – Dagvattensystem

Projektet omfattade projektering och dimensionering av mark och VA, anläggning av ett dagvattensystem med självfall och svackdike med gatsten av kullersten och infiltrationsmöjlighet längs befintliga gator med raingardens. Innan påkoppling till kommunalt dagvattennät gjordes en fördröjning av dagvattnet. Projektet omfattade även utbyte av befintliga vattenledningar till nya PE ledningar och återställning av gator och markytor […]

VA-utbyggnad Ludvigsborg

VA-utbyggnad Ludvigsborg

Projektet omfattade utbyggnad av ledningsnätet längs Fulltoftavägen. I projektet förlades dagvattenledningar men dimensioner upp till 315mm, spillvattenledningar med dimensioner upp till 250m och vattenledningar men dimensioner upp till 250mm. Utbyggnaden gjordes för att förstärka upp det befintliga ledningsnätet och för nytt exploateringsområde.

Omläggning av 700-ledning

Omläggning av 700-ledning

Projektet omfattade en omläggning av en ledning med en dimension på 700mm i samband med ett järnvägsbygge. Projektet var ett intensivt projekt som varade i 2 dagar med aktivt arbete i 24 timmar per dygn.   ProjekttypVA EntreprenadformUtförandeentreprenad UtförandetidOktober 2021 – Oktober 2021

VA-utbyggnad Lars Ols väg i Höör

VA-utbyggnad Lars Ols väg i Höör

Projektet omfattade dimensionering, projektering och nyanläggning av tryckledningar för dricks- och spillvatten längs Lars Ols väg i Höörs kommun. Sträckningen är ca 300m och består dricksvattenledningar med dimension upp till 63mm och spillvattenledningar med dimensioner upp till 40mm. I projektet görs även servisavsättning till tre fastigheter.

Stensättning Nisbethsgatan mfl.

Stensättning Nisbethsgatan mfl.

Projektet omfattade projektering samt byggnation av nya kör- och gångbanor. Beläggningen gjordes i form av natursten. Den totala ytan som stenlades var cirka 2300 m2 och består av 3 gator med tillhörande gångbanor, Nisbethsgatan, Stora Bengts Strädde samt Ågatan i Simrishamn. I projektet gjordes även en omfattande riskanalys samt vibrations- och sprickbesiktning. Under entreprenadtiden utfördes […]

Ledningsförnyelse Tibast- och Porsgränd i Bara

Ledningsförnyelse Tibast- och Porsgränd i Bara

Projektet avsåg nyförläggning av vattenledningar, med tillhörande servisomkopplingar samt byte av brandposter. I projektet förlades ca 600m vattenledningar med dimensioner upp till 110PE. I projektet i gick även byte av enstaka rännstensbrunnar. Befintligt spill- och dagvattensystem förblev intakta. Gångarna har tidigare varit bevuxna och i projektet ingick att bryta och transportera iväg träds och buskars […]

Markarbete Tisteln 2 i Simrishamn

Markarbete Tisteln 2 i Simrishamn

Projektet omfattade all markarbete och ledningsförläggning på fastigheten Tisteln 2 i Simrishamn som är ca 7500 m2 stor. I projektet grundlades det bland annat för ett ny varuhus på ca 1260 m2 och för ett varuintag på ca 200 m2. För parkerings- och leveransmöjligheter görs det en asfalterad parkering- och leveransyta på ca 2000 m2. […]

Skrolla till toppen