Kategori: Schaktfri förläggning

Huvudled upphandling elrör, Staffanstorp

Huvudled upphandling elrör, Staffanstorp

Projektet en totalentreprenad med bland annat projektering, schaktning och förläggning av kabelskyddsrör för högspänningskablar på 24 kV och 12 kV samt för fiber. Sträckningen på projektet uppgår till cirka 3 km och kommer att inkludera mellan 8 till 14 kabelskyddsrör. Utbredningen sträcker sig från västra Staffanstorp till östra och kopplar samman Västra Station med Östra […]

Nygårds dammar, Svedala

Nygårds dammar, Svedala

Nygårds dammar är ett nytt bostadsområdet som kommer att byggas strax öster om Svedala tätort utmed Börringevägen. Här ligger dammarna Hjärtat och Rutan som får en central plats i området tillsammans med ett grönt stråk. 77 nybyggda villor och småhus kommer att uppföras omgivna av grönområde med möjlighet för mötesplatser, promenader, lek och rekreation. Grannen […]

Överföringsledning från Hököpinge

Överföringsledning från Hököpinge

Projektet omfattar projektering samt utförande av VA-arbete. En överföringsledning av dricksvatten mellan Hököpinge och en anslutningspunkt i södra Åkarps kyrkoväg skall förläggas som schaktfri förläggning med tekniken styrbar borrning. Ledningssträckan är ca 2,1km och dimensioner upp till och med 560mm. Det ska även anläggas en tryckstegringsstation som ska höja trycket i dricksvattenledningen för att rätt […]

Trekanten, Hjärup

Trekanten, Hjärup

Projektet omfattar all markarbete och ledningsförläggning för ett nytt handelsområde i Hjurup. På fastigheten planeras kontor, dagvaruhandel, idrottsanläggningar och butiker uppföras. Området kommer även bestå av parkeringsytor och vägar. Den totala ytan som berörs är ca 45 000 m2

Ledningsförnyelse Snogeröd

Ledningsförnyelse Snogeröd

Projektet omfattar ledningsförnyelse av vatten- och spillvattennätet i Snogeröd. Entreprenaden innebär projektering och utförande av nya vattenledningar inklusive nya vattenserviser och ventiler samt komplettering med spolbrunnar på de spillvattenserviser som idag saknar detta. I projektet förläggs ledningar med dimensioner upp till 400 mm och även schaktfri förläggning med styrbar borrning

Bara backar

Bara backar

Bara Backar är ett nytt exploateringsområde för bostadsbebyggelse med ca 240 bostäder i form av friliggande bebyggelse, radhus, kedjehus, suterränghus och låga flerbostadshus samt en förskola med plats för ca 160 barn. Denna totalentreprenad omfattar mark- och anläggningsarbeten inklusive VA och övriga ledningsarbeten. Inom kvartersmark utförs matjordsavbaning och grovterrasering samt en stödmur på östra sidan av […]

Skrolla till toppen