Kategori: Schaktfri förläggning

Trekanten, Hjärup

Trekanten, Hjärup

Projektet omfattar all markarbete och ledningsförläggning för ett nytt handelsområde i Hjurup. På fastigheten planeras kontor, dagvaruhandel, idrottsanläggningar och butiker uppföras. Området kommer även bestå av parkeringsytor och vägar. Den totala ytan som berörs är ca 45 000 m2

Ledningsförnyelse Snogeröd

Ledningsförnyelse Snogeröd

Projektet omfattar ledningsförnyelse av vatten- och spillvattennätet i Snogeröd. Entreprenaden innebär projektering och utförande av nya vattenledningar inklusive nya vattenserviser och ventiler samt komplettering med spolbrunnar på de spillvattenserviser som idag saknar detta. I projektet förläggs ledningar med dimensioner upp till 400 mm och även schaktfri förläggning med styrbar borrning

Bara backar

Bara backar

Bara Backar är ett nytt exploateringsområde för bostadsbebyggelse med ca 240 bostäder i form av friliggande bebyggelse, radhus, kedjehus, suterränghus och låga flerbostadshus samt en förskola med plats för ca 160 barn. Denna totalentreprenad omfattar mark- och anläggningsarbeten inklusive VA och övriga ledningsarbeten. Inom kvartersmark utförs matjordsavbaning och grovterrasering samt en stödmur på östra sidan av […]

VA-arbeten Kölnans Fritidsby

VA-arbeten Kölnans Fritidsby

Kölnan består av 282st kolonilotter, ca 18 ha mark. Entreprenaden omfattade förläggning av nya avlopps- och vattenledningar inom fritidsbyn med tillhörande markarbeten och brunnar. Inom fritidsbyn byggdes även av tio pumpstationer, belysningsarbeten längs vägar samt borrning av ca 500m tryckavloppsledning. Avloppsledningarna ansökts sedan till VA SYDs ledningsnät via en tryckservis i anslutning till området. Vattenledningarna ansluts till befintlig inkommande vattenledning.   

Skrolla till toppen