Kategori: Utförandeentreprenad

Adelsberg etapp 1 & 2, Tomelilla

Adelsberg etapp 1 & 2, Tomelilla

Projektet saneringsplan Adelsberg etapp 1 & 2 omfattar sanering av va ledningar, anläggning av damm, gatubelysning samt rivningoch återställning av gata. Projektet kommer att genomföras som 2 etapper där varje etapp skafärdigställas vid olika tidpunkter. Etapp 1 ska färdigställas under våren 2024 och etapp 2 skafärdigställas under hösten 2024.

Buss 177 Etapp 2, Staffanstorp

Buss 177 Etapp 2, Staffanstorp

Projektet avser upprustning av befintliga busshållplatser vid Tingsvägen och Storgatan utmed Malmövägen i Staffanstorps kommun. Området består idag i huvudsak av gator, vägar och byggnader intill. I anslutning till området och hållplatserna så finns det vägar, gång- och cykelbanor.

VA-utbyggnad, Heingetorp

VA-utbyggnad, Heingetorp

Projektet avser utbyggnad av spillvattenledningar till totalt 22 stycken fastigheter i Sjöbo kommun.Aktuella fastigheter har idag en kommunal anslutning till spillvatten men systemet ett vakuumsystem som lider av stora driftsproblem och behöverdärför ersättas. Det äldre vakuumsystemet kommer att ersättas med en nytt tryckavloppsystem där varje enskild fastighet får en ny pumpenhet. Projektet innefattar utbyggnad av:22 […]

VA-sanering Wibergs väg mfl, Staffanstorp

VA-sanering Wibergs väg mfl, Staffanstorp

Projektet är beläget i nordvästra delen av centrala Staffanstorp och består idag av huvudsak av villavägar och gång- och cykelvägar. Projektet avser VA-sanering Wibergs väg, Nordstrands väg, Bjuggs väg samt Lundius väg, etapp 1. VA-saneringen består av nya vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar, brunnar, ventiler, tunnelmagasin samt återställande av vägar och gång- och cykelväg.

VA-utbyggnad Almåsa huvuddel 2 och 3

VA-utbyggnad Almåsa huvuddel 2 och 3

Projektet omfattade en va-utbyggnad till 510st kolonier i Almåsa fritidsby. I utbyggnaden förlades nya spillvattenledningar i både självfall och tryck, vatten- och bevattningsledningar samt dagvattenledningar. Till varje koloni avsätts tre serviser, en bevattningsvatten-, en dicksvatten- och en spillvattenservis med tillhörande ventiler och brunnar. Projektet bestod av  ca 20-30 000 meter ledning med dimensioner från 25mm till 200mm samt sättning av fyra pumpstationer. […]

VA-utbyggnad Ludvigsborg

VA-utbyggnad Ludvigsborg

Projektet omfattade utbyggnad av ledningsnätet längs Fulltoftavägen. I projektet förlades dagvattenledningar men dimensioner upp till 315mm, spillvattenledningar med dimensioner upp till 250m och vattenledningar men dimensioner upp till 250mm. Utbyggnaden gjordes för att förstärka upp det befintliga ledningsnätet och för nytt exploateringsområde.

VA-förnyelse Mårten Påls Väg, Staffanstorp

VA-förnyelse Mårten Påls Väg, Staffanstorp

Projektet är beläget strax norr om Malmövägen i de centrala delarna av Staffanstorp. Projektet består av en huvuddel uppdelade enligt Betaniavägen (etapp 1), Mårten Påls väg (etapp 2) samt Antons Pers väg (etapp 3). Projektet omfattar förnyelse av VA-anläggningen samt ombyggnad av villagator. Förnyelse av VA-anläggningen består av nya vatten-, dagvatten- samt spillvatten-ledningar inkl brunnar […]

Akka 5, Skurup

Akka 5, Skurup

Projektet omfattar all markarbete och ledningsförläggning på fastigheten Akka 5 i Skurup som är ca 6000 m2 stor. I projektet kommer vi grundlägga för ett nytt varuhus på ca 1850 m2. För parkerings- och leveransmöjligheter görs det en asfalterad parkering- och leveransyta på ca 3000 m2. Dagvattnet kommer magasineras inom fastigheten i rörmagasin med storlek […]

Måns Nils Torg

Måns Nils Torg

Projektet avser VA-sanering och ombyggnad av Måns Nils torg i Borrby. Befintliga dag-, spill- och vattenledningar med tillhörande ventiler och brunnar rivs och ersätts med nya. Samtliga fastigheter utmed torget får även nya förbindelsepunkter för dag-, spill- och vattenanslutning. Den befintliga överbyggnaden kommer rivas samt asfalten på det befintliga torgområde. För anläggande av ny belysningsanläggning […]

Skrolla till toppen