Kategori: VA-förnyelse

Överföringsledning från Hököpinge

Överföringsledning från Hököpinge

Projektet omfattar projektering samt utförande av VA-arbete. En överföringsledning av dricksvatten mellan Hököpinge och en anslutningspunkt i södra Åkarps kyrkoväg skall förläggas som schaktfri förläggning med tekniken styrbar borrning. Ledningssträckan är ca 2,1km och dimensioner upp till och med 560mm. Det ska även anläggas en tryckstegringsstation som ska höja trycket i dricksvattenledningen för att rätt […]

VA-sanering Wibergs väg mfl, Staffanstorp

VA-sanering Wibergs väg mfl, Staffanstorp

Projektet är beläget i nordvästra delen av centrala Staffanstorp och består idag av huvudsak av villavägar och gång- och cykelvägar. Projektet avser VA-sanering Wibergs väg, Nordstrands väg, Bjuggs väg samt Lundius väg, etapp 1. VA-saneringen består av nya vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar, brunnar, ventiler, tunnelmagasin samt återställande av vägar och gång- och cykelväg.

VA-utbyggnad Almåsa huvuddel 2 och 3

VA-utbyggnad Almåsa huvuddel 2 och 3

Projektet omfattade en va-utbyggnad till 510st kolonier i Almåsa fritidsby. I utbyggnaden förlades nya spillvattenledningar i både självfall och tryck, vatten- och bevattningsledningar samt dagvattenledningar. Till varje koloni avsätts tre serviser, en bevattningsvatten-, en dicksvatten- och en spillvattenservis med tillhörande ventiler och brunnar. Projektet bestod av  ca 20-30 000 meter ledning med dimensioner från 25mm till 200mm samt sättning av fyra pumpstationer. […]

Gamla Haga – Dagvattensystem

Gamla Haga – Dagvattensystem

Projektet omfattade projektering och dimensionering av mark och VA, anläggning av ett dagvattensystem med självfall och svackdike med gatsten av kullersten och infiltrationsmöjlighet längs befintliga gator med raingardens. Innan påkoppling till kommunalt dagvattennät gjordes en fördröjning av dagvattnet. Projektet omfattade även utbyte av befintliga vattenledningar till nya PE ledningar och återställning av gator och markytor […]

VA-förnyelse Mårten Påls Väg, Staffanstorp

VA-förnyelse Mårten Påls Väg, Staffanstorp

Projektet är beläget strax norr om Malmövägen i de centrala delarna av Staffanstorp. Projektet består av en huvuddel uppdelade enligt Betaniavägen (etapp 1), Mårten Påls väg (etapp 2) samt Antons Pers väg (etapp 3). Projektet omfattar förnyelse av VA-anläggningen samt ombyggnad av villagator. Förnyelse av VA-anläggningen består av nya vatten-, dagvatten- samt spillvatten-ledningar inkl brunnar […]

Ledningsförnyelse Södergatan i Svedala

Ledningsförnyelse Södergatan i Svedala

Projektet avser utbyte av VA-ledningar, ny gestaltning av ytskikt och fördröjning av dagvatten. Dagvattensystemet har nått sin tekniska livslängd avseende på status och på funktion. Det ligger dessutom två parallella ledningar med varierande dimensioner. Dessa ska ersättas av en större ledning. Vattenledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar inkl servisledningar till fastigheterna ska bytas ut. Efter utbyggnad är […]

Ledningsförnyelse Tibast- och Porsgränd i Bara

Ledningsförnyelse Tibast- och Porsgränd i Bara

Projektet avsåg nyförläggning av vattenledningar, med tillhörande servisomkopplingar samt byte av brandposter. I projektet förlades ca 600m vattenledningar med dimensioner upp till 110PE. I projektet i gick även byte av enstaka rännstensbrunnar. Befintligt spill- och dagvattensystem förblev intakta. Gångarna har tidigare varit bevuxna och i projektet ingick att bryta och transportera iväg träds och buskars […]

Förbättring av utlopp Bredbäck

Förbättring av utlopp Bredbäck

Projektet omfattade åtgärder till förbättringar på den befintliga anläggningen och dagvattenledningen. Syftet med projektet var att förbättra utloppet som inte funkade som det var tänkt och att säkerställa att Bredbäcks vatten kunde nå havet och samtidigt förhindra att havet trycka upp det i ledningen. Projektet var beläget mellan Bjärred och Lomma och utmed Södra Västkusvägen. […]

Ledningsförnyelse Snogeröd

Ledningsförnyelse Snogeröd

Projektet omfattar ledningsförnyelse av vatten- och spillvattennätet i Snogeröd. Entreprenaden innebär projektering och utförande av nya vattenledningar inklusive nya vattenserviser och ventiler samt komplettering med spolbrunnar på de spillvattenserviser som idag saknar detta. I projektet förläggs ledningar med dimensioner upp till 400 mm och även schaktfri förläggning med styrbar borrning

VA-förnyelse Aggarp 8

VA-förnyelse Aggarp 8

Projektet omfattade rivning och nyförläggning av VA-ledningar för vatten, spillvattenoch dagvatten. De befintliga VA-ledningarna med tillhörande anordningar revs och ersattes av nya. Till en av fastigheterna grävdes även en dagvattenservis som kopplades till det kommunala dagvattensystemet. Den befintlig spillvattenhantering och vattenförsörjning har under hela entreprenadtiden varit i fortsatt i drift vilket innebar att förbipumpning av […]

Skrolla till toppen