Kategori: VA-sanering

Adelsberg etapp 1 & 2, Tomelilla

Adelsberg etapp 1 & 2, Tomelilla

Projektet saneringsplan Adelsberg etapp 1 & 2 omfattar sanering av va ledningar, anläggning av damm, gatubelysning samt rivningoch återställning av gata. Projektet kommer att genomföras som 2 etapper där varje etapp skafärdigställas vid olika tidpunkter. Etapp 1 ska färdigställas under våren 2024 och etapp 2 skafärdigställas under hösten 2024.

Måns Nils Torg

Måns Nils Torg

Projektet avser VA-sanering och ombyggnad av Måns Nils torg i Borrby. Befintliga dag-, spill- och vattenledningar med tillhörande ventiler och brunnar rivs och ersätts med nya. Samtliga fastigheter utmed torget får även nya förbindelsepunkter för dag-, spill- och vattenanslutning. Den befintliga överbyggnaden kommer rivas samt asfalten på det befintliga torgområde. För anläggande av ny belysningsanläggning […]

VA-sanering Grönegatan

VA-sanering Grönegatan

Entreprenaden avsåg VA-sanering längs Grönegatan i Tomelilla kommun då spill- och avloppsledningar varit kombinerade. Entreprenaden omfattade projektering, dimensionering och förläggning av de nya VA-ledningar, byggnation av gatubelysning samt färdigställande av 300m gata med tillhörande gångbana. I projektet förlades ledningar med dimensioner upp till 1200 mm.   ProjekttypVA-sanering, Markarbete, Elarbete BeställareÖsterlen VA, Tomelilla kommun EntreprenadformTotalentreprenad UtförandetidDecember […]

Skrolla till toppen