Kategori: Yttre VA

Sylgatan-Kungsgatan, Furulund

Sylgatan-Kungsgatan, Furulund

Projektet omfattar ombyggnad av gator samt förnyelse av VA-anläggning. Förnyelsen består i omläggning av nya Spillvatten-, dagvatten- och vattenledningar, nya brunnar och anslutningar till befintligt ledningssystem. Ombyggnad av gator avser ny samt justerad överbyggnad, sättning av kantsten, natursten, betongmarksten, marktegel, smågatsten, asfaltering, plattarbeten, nya grönområden och belysningsanläggning.

Akka 5, Skurup

Akka 5, Skurup

Projektet omfattar all markarbete och ledningsförläggning på fastigheten Akka 5 i Skurup som är ca 6000 m2 stor. I projektet kommer vi grundlägga för ett nytt varuhus på ca 1850 m2. För parkerings- och leveransmöjligheter görs det en asfalterad parkering- och leveransyta på ca 3000 m2. Dagvattnet kommer magasineras inom fastigheten i rörmagasin med storlek […]

Trekanten, Hjärup

Trekanten, Hjärup

Projektet omfattar all markarbete och ledningsförläggning för ett nytt handelsområde i Hjurup. På fastigheten planeras kontor, dagvaruhandel, idrottsanläggningar och butiker uppföras. Området kommer även bestå av parkeringsytor och vägar. Den totala ytan som berörs är ca 45 000 m2

Projektering och ombyggnad PS1 och PS2

Projektering och ombyggnad PS1 och PS2

Projektet omfattar huvudsakligen projektering och utförande av ombyggnad av markförlagda distributionsledningar med kringutrustning för dricksvatten vid Sydvattens vattenverk i Vomb. Befintligt ledningsnät i anslutning till vattenverket ska delvis bytas ut och kompletteras med ny anslutning till den nya Vombledning 3. Arbetet kommer att delas upp i fem faser varav Fas 0 och 1a+b pågår under […]

Pilspetsen

Pilspetsen

Projektet omfattade projektering och dimensionering av yttre VA samt övrig mark till Loftgången 3 och Loftgången 4 i Trelleborg. När det är färdigställt kommer fastigheterna totalt att bestå av 49 lägenheter varav 1 lokal. Loftgången 3 avser ett flerfamiljshus på fyra våningar och 42 lägenheter och Loftgången 4 avser en tvåvånings radhuslänga innehållande sex hus. […]

Markarbete Tisteln 2 i Simrishamn

Markarbete Tisteln 2 i Simrishamn

Projektet omfattade all markarbete och ledningsförläggning på fastigheten Tisteln 2 i Simrishamn som är ca 7500 m2 stor. I projektet grundlades det bland annat för ett ny varuhus på ca 1260 m2 och för ett varuintag på ca 200 m2. För parkerings- och leveransmöjligheter görs det en asfalterad parkering- och leveransyta på ca 2000 m2. […]

Skrolla till toppen