Gamla Haga – Dagvattensystem

Projektet omfattar projektering och dimensionering av mark och VA, anläggning av ett dagvattensystem med självfall och svackdike med gatsten av kullersten och infiltrationsmöjlighet längs befintliga gator med raingardens. Innan påkoppling till kommunalt dagvattennät ska fördröjning finnas och uppföras. I projektet ingår även att byta ut befintliga vattenledningar till nya PE ledningar och återställa av gator och markytor likt befintligt. I projektet ingår även drift och underhåll under garantitiden.

Projekttyp
Markarbete, Plantering, VA

Beställare
Vellinge kommun

Entreprenadform
Totalentreprenad

Utförandetid
Juli 2021 – December 2021

Skrolla till toppen