Ledningsförnyelse Södergatan i Svedala

Projektet avser utbyte av VA-ledningar, ny gestaltning av ytskikt och fördröjning av
dagvatten. Dagvattensystemet har nått sin tekniska livslängd avseende på status och på funktion. Det ligger dessutom två parallella ledningar med varierande dimensioner. Dessa ska ersättas av en större ledning. Vattenledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar inkl servisledningar till fastigheterna ska bytas ut. Efter utbyggnad är systemet anpassat till dagens krav på dimensionering med klimatfaktor. En mindre dagvattenyta byggs i korsningen vid Torpgatan samt rännstensbrunnar förses med reningsfilter. Ny gestaltning av gång- och cykelbana utförs med betongplattor och asfalt på båda sidor om körbanan. Upphöjda korsningar byggs om mot Bankgatan, Hantverkaregatan och Nygatan.

Samförläggning sker med Svedala fjärrvärme. Arbetet omfattar Södergatan mellan Kyrkogatan och Trädgårdsgatan. Aktuell sträcka är ca 265 m.

 

Projekttyp
VA-förnyelse, Plantering, Elarbete

Beställare
Svedala kommun

Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Utförandetid
Oktober 2021 – Oktober 2022

Skrolla till toppen