Ledningsförnyelse Södergatan i Svedala

Ledningsförnyelse Södergatan i Svedala

Ledningsförnyelse Södergatan i Svedala

Projektet avser utbyte av VA-ledningar, ny gestaltning av ytskikt och fördröjning av dagvatten. Dagvattensystemet har nått sin tekniska livslängd avseende på status och på funktion. Det ligger dessutom två parallella ledningar med varierande dimensioner. Dessa ska ersättas av en större ledning. Ny gestaltning av gång- och cykelbana utförs med betongplattor och asfalt på båda sidor om körbanan.

VA-förnyelse, Plantering, Elarbete

Svedala kommun

Utförandeentreprenad

2021-2022

Projektbeskrivning

Projektet avser utbyte av VA-ledningar, ny gestaltning av ytskikt och fördröjning av dagvatten. Dagvattensystemet har nått sin tekniska livslängd avseende på status och på funktion. Det ligger dessutom två parallella ledningar med varierande dimensioner. Dessa ska ersättas av en större ledning. Vattenledningar, spillvattenledningar och dagvattenledningar inkl servisledningar till fastigheterna ska bytas ut. Efter utbyggnad är systemet anpassat till dagens krav på dimensionering med klimatfaktor. En mindre dagvattenyta byggs i korsningen vid Torpgatan samt rännstensbrunnar förses med reningsfilter. Ny gestaltning av gång- och cykelbana utförs med betongplattor och asfalt på båda sidor om körbanan. Upphöjda korsningar byggs om mot Bankgatan, Hantverkaregatan och Nygatan.

Samförläggning sker med Svedala fjärrvärme. Arbetet omfattar Södergatan mellan Kyrkogatan och Trädgårdsgatan. Aktuell sträcka är ca 265m.

Projektfakta

Projekttyp

VA-förnyelse, Plantering, Elarbete

Beställare

Svedala kommun

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Igångsättningstid

oktober 2022

Färdigställandetid

oktober 2022

Projekttyp

VA-förnyelse, Plantering, Elarbete

Beställare

Svedala kommun

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Igångsättningstid

oktober 2022

Färdigställandetid

oktober 2022
Skrolla till toppen