Ombyggnad pumpstationer Bjärred

Ombyggnad pumpstationer Bjärred

Ombyggnad pumpstationer Bjärred

Projekttyp

Beställare

Entreprenadform

Utförandetid

Projektbeskrivning

Projektet omfattade markarbeten vid ombyggnation av två avloppspumpstationer varav sumpen till den ena pumpstationen renoverades och kompletterades med ny överbyggnad medans att den andra stationen revs i sin helhet och en ny byggdes med tillhörande samlingsbrunn. Arbetena bestod av bland annat projektering, spontning, förbipumpning, rivning, sanering samt förläggning av ledningar och brunnar. Arbetena bestod även i anläggning av ny spolpost och utbyte av inkommande servisledning med tillhörande ventil samt återställningsarbeten.

Projekttyp
Pumpstation, Markarbete, VA, Elarbete

Beställare
AF Bygg Syd AB

Entreprenadform
Totalentreprenad

Utförandetid
Oktober 2020 – December 2020

Projektfakta

Projekttyp

Beställare

Entreprenadform

Igångsättningstid

Färdigställandetid

Projekttyp

Beställare

Entreprenadform

Igångsättningstid

Färdigställandetid

Skrolla till toppen