Spolbil

VA Gruppen har dagligen ett flertal spol- och filmbilar rullandes i Skåne. En del av spolbilarna har vi även verksamma inom vår jour dygnet runt alla dagar om året i ett par kommuner.

Är ni i behov av våra tjänster eller vill veta mer kontakta transportledare spolbil.

Rörspolning

Vi utför rörspolning av alla typer av rör och har dagligen 7st kombibilar rullandes i Skåne i egna och externa entreprenader samt underhåll- och jourverksamheter. Vi har även möjlighet till satelitspolning som är ett effektivt arbetssätt för spolning av ledningar på otillgängliga ställen till exempel lång ut på åkrar.

Planerad underhållsspolning av avloppsledningar är en förebyggande åtgärd för att undvika översvämningar, illaluktande avlopp och kluckande oljud från rören. Genom spolning hålls avloppet fritt från fett och avlagringar såsom slam, rost och kalk.

Har du problem med långsamt flöde eller illaluktande avlopp så kan det vara dags för en underhållsspolning. Kontakta vår transportledare för spolbilar så hjälper vi dig. Eftersom alla rör så småningom täpps till av smuts, rost och avlagringar bör underhållsspolningar göras med 3-5 års intervaller.

Rörspolning genom återvinning

Utöver rörspolning med kombibilar har vi möjlighet att utföra rörspolning genom återvinning där man på ett miljövänligt och effektivt sätt återanvänder vattnet. Detta är en viktig teknik då vårt mål är att alltid säkra rent vatten vilket idag är en bristvara i världen. Återvinningen görs genom att vattnet som används vid spolningen sugs upp igen och filtreras genom en inbyggd sedimentering och på så vis renas och kan användas för spolning igen utan föroreningar. 

Fräsning

Ofta kan stopp eller förträngningar i dagvatten- och avloppsledningar bero på rötter från träd och växtligheter som trängt in i ledningarna. För att undvika detta utför vi fräsning av rötterna som är en metod där man skär bort rötterna med ett fräsmunstycke. Denna metod används också för att fräsa bort avlagringar eller beläggningar på ledningarna. 

Slamsugning

Vi på VA Gruppen utför slamsugning av alla sorters brunnar, ledningar, avskiljare eller pumpstationer. Vi har dagligen 7st kombibilar rullandes i Skåne som utför både slamsugning och spolning. Vi tar ert avfall och lämnar hos godkänd mottagare eller tipp. 

Torrsugning

En torrsug är en lastbil likt en stor dammsugare. Med hjälp av en vakuumteknik kan man både suga upp material men även blåsa ut material från bilen. Torrsugen är ett mycket effektivt hjälpmedel när utrymmen är trånga och begränsade men även ett effektivt verktyg för att förflytta material på. 

Torrsugen används ofta vid arbeten där alternativet annars hade varit handarbeten eller handschakt vilket är mycket tidskrävande och även kostar mycket pengar. Exempel på arbeten där torrsugen är mycket effektiv är: 

  • Friläggning av vattenventiler eller ledningar 
  • Friläggning av träd och rötter 
  • Trånga schakt 
  • Sugning eller blåsning av material i krypgrunder eller bjälklag 

Rörinspektion

För att kontrollera era ledningar använder vi oss av rörfilmning eller rörinspektion. Vi utför filmning av ledningar upp till 1200mm och har möjlighet att filma ledningsträckor som är 300 meter långa. Genom en rörinspektion kan vi upptäcka avlagringar, sprickor, skarvförskjutningar, hål och eventuella dolda brunnar. Filmerna från inspektionen sammanställs sedan till ett protokoll med profilmätning och anmärkning samt kategorisering av eventuella skador. Med hjälp av rörinspektionen kan vi sedan komma med förslag på vad som bör åtgärdas och bästa sättet att göra det på. Förutom rörinspektion har vi även möjlighet att besikta brunnar med hjälp av kameran. I många fall är dokumentationen om det befintliga ledningsnätet bristfälligt. Då kan en VA-utredning vara lämpligt där vi lokaliserar ledningarna och om så önskas även mäta in ledningarnas läge. I VA-utredningen dokumenteras även ledningarnas funktion och skick.

Skrolla till toppen