Drift

VA Gruppen har dagligen 30 medarbete som utför drift och underhåll på det kommunala ledningsnätet. Vi är verksamma i större delen av Skåne och i ett flertal kommuner har vi ett helhetsansvar. Ett helhetsansvar innebär bland annat att vi står redo 365 dagar om året, dygnet runt med vår jourverksamhet för säkra friskt vatten och ett fungerande avlopp- och dagvattensystem.

Drift och underhåll

VA Gruppen agerar med ett helhetsansvar på drift och underhåll över det kommunala VA-nätet dygnet runt. Vi inventerar bland annat VA-nätet där vi skapar en rapport över dricksvatten-, dagvatten-, spillvatten och nödvattensystem. Rapporten innehåller en överblick på anläggningens ålder, teknisk status samt framtida investeringsbehov.

För att effektivisera strategiskt och ekonomisk använder vi den senaste utrustningen, såsom modern läcksökningsutrustning där vi kan indikera läckor samt snabbt åtgärda dessa. Genom åtgärderna kan vi minska vattenförlusten med ca 10% enheter vilket medför stora ekonomiska vinster men viktigast av allt att vi tar tillvara på en viktig resurs, dricksvattnet.

Blockering av trycksatta ledningar under drift

Vi utför blockeringar på trycksatta ledningar med dimensioner upp till 300mm i samtliga material under full drift men har även erfarenheter av blockering av ledningar med större dimensioner. Att göra en blockering på en trycksatt ledning under full drift är en stor fördel på många vis. Metoden är både konstadseffektiv och tidsbesparande jämfört med traditionella metoder då man undviker att stänga ner större områden för att göra reparation eller underhållsarbeten på ledningsnätet.

Överpumpning

Vi utför överpumpning av spill- och dagvattenledningar med självfall i alla dimensioner och material. Överpumpning är ett effektivt sätt och i många fall en nödvändighet för att reparera, expandera eller underhålla ett ledningsnät under pågående drift. Att överpumpa en ledning medför även en ekonomisk och tidsbesparande fördel då ledningsnätet inte behöver stängas ner under långa tider och att rivning av befintliga ledningar kan göras samtidigt som nerläggningen av nya ledningar görs.

Grundvattensänkning

Ofta under förläggning av vatten- och avloppsrör är grundvatten ett stort problem. Grundvattnet kan göra så att rören flyter upp och på så vis kan rören skadas. Rören skadas ofta så mycket att man får förlägga nya rör. För att minimera problemet med grundvattnet använder vi vanligtvis dränkbara pumpar som placeras i ledningsgraven. Pumparna suger upp vattnet som leds bort till exempelvis ett närliggande vattendrag. 

När vi inte kan använda oss av dränkbara pumpar installerar vi wellpointDetta är vanligt när marken är vattenmättad och när marken främst består av sand. Wellpoints-anläggningen består av många sammankopplade sugspetsar som installeras i marken och med hjälp av undertryck sugs grundvattnet upp och leds sedan bort till exempelvis ett närliggande vattendrag. Installationen innefattar att vi spolar ner filterspetsar med ca 1m mellanrum på ett djup av ca 2 meter under schaktbotten. Filterspetsarna är sedan ihopkopplade via rör till en stamledning som sedan är kopplat till en pump där undertrycket skapas. På så vis kan vattnet sugas upp och sedan ledas bort. Vår utrustning är egenägd vilket gör att vi kan agera snabbt i situationer när behovet finns. 

Skrolla till toppen