Entreprenad

VA Gruppen utför samtliga förekommande arbeten inom entreprenadbranschen, från planering och projektering till färdigställande. Inget uppdrag är för litet eller för stort för oss.

Vi har en bred kundkrets och har med åren skapat en organisation som kan ta helhetsansvar för ett komplett VA behov. Bland våra beställare finns flera av Skånes kommuner såsom Vellinge, Trelleborg, Lund, Svedala, Staffanstorp, Tomelilla, Skurup, Hörby, Höör och Simrishamn. Vi utför även jobb till offentliga och privatägda företag såsom VA Syd, Sydvatten, Mittskåne vatten samt diverse byggfirmor och till privatpersoner.

 

VA-utbyggnad

VA-utbyggnad är när det kommunala vatten- och avloppsnätet byggs ut i ett område med befintlig bebyggelse. Det innebär att fastigheterna får dricksvattenledningar med kommunalt vatten från vattenverket och spillvattenledningar som leder avloppsvattnet till kommunens reningsverk. Vi har lång erfarenhet av utbyggnad av det kommunala VA-nätet. Erfarenheter både inom utförandeentreprenader och totalentreprenader som i många fall inneburit komplexitet och där vi som specialister inom VA varit den perfekta partnern. Områden som byggs ut ett s.k. verksamhetsområde bestäms i samråd mellan planavdelningen, miljökontoret och VA-huvudmannen. Deras uppgift är att bedöma om det finns behov att ordna vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang med hänsyn till människors hälsa eller miljön enligt lagen.

VA-sanering

VA-sanering är när dagvatten separeras från ett kombinerat spill- och dagvattenledningssystem. Ett vanligt krav eller önskemål från beställare eller fastighetsägare vid VA-sanering är att vi samtidigt ska ha anläggningen under pågående drift och kunna använda ledningarna fullt ut. För att vi ska kunna genomföra detta behövs det antingen förläggas provisoriska ledningar eller utföra överpumpning av ledningarna som är ett effektivt sätt för att underhålla ett ledningsnät under pågående driftAnledningen till att man va-sanerar är för att minska miljöpåverkan genom att ta vara på regn– och ytvatten i separata ledningar och inte i onödan behöva pumpa och rena regnvattnet i avloppsledningarna. En annan anledning till att man utför VA-sanering är att man genom att separera dagvattnet minskar mängden tillskottsvatten i avloppsledningarna och därmed minskar risken för översvämning i hus. 

VA-förnyelse

Vi har genom åren utfört en mängd med VA-förnyelser. Dels har förnyelserna gjort i planerade projekt, dels har det gjort under akuta vattenläckor. Bland förnyelserna har vi bytt ledningar med dimensioner upp till 2000mm. Att byta ut gamla dricksvattenledningar är nödvändigt för att förebygga vattenläckor och säkra drickvattenkvalitén. Även gamla spill- och dagvattenledningar behövs bytas ut. Dels för att för att minska risken för att ledningarna går sönder och avloppsvatten läcker ut i marken, dels för att inte regn- och grundvatten ska tränga in i spillvattenledningarna vilket i sin tur belastar reningsverken i onödan. 

Schaktfri förläggning

Schaktfri förläggning med styrbar borrning är en effektiv metod att förlägga ledningar där man antingen är rädd om marken eller inte kan komma fram på grund av hinder ovan mark. Vanligt är att metoden används under känsliga vägar, träd eller skogsmarker. Arbetet sker från markytan där man först borrar ett pilothål som sedan ryms upp till önskad dimension i samband som en eller flera ledningar dras med borrhuvudet tillbaka. 

Marksanering

VA Gruppen utför totalåtaganden när det gäller marksanering av förorenade massor eller förorenat grundvatten. Att ta jord- och vattenprovet är en viktig del i vårt kvalité- och miljöarbete och vi kan på så vid säkerställa att marken uppfyller de krav som ställs. Visar det sig att marken eller vattnet har förhöjda halter av någon förorening måste sanering utföras. Vi hjälper er då med saneringsanmälan och transporterar de förorenade massorna till godkänd deponi. För att säkerställa att föroreningarna är sanerade tar vi kompletterande mark- och vattenprovet. Till sist upprättas en komplett slutdokumentation som också lämnas till berörda myndighet för att avsluta saneringsarbetet. 

Markarbeten

VA Gruppen utför totalentreprenader vid markarbeten. Vi har bred kompetens och stor erfarenhet i hur schaktningsarbeten skall projekteras och planeras samt de hur de olika faktorerna under markytan kan påverka entreprenaden och utförandet. När man pratar om markentreprenader så inkluderar man ofta andra typ av arbete. Bland dessa arbeten så utför vi bland annat grundläggningar, dränering, förläggning av yttre va och diverse anläggningsarbeten. 

Skrolla till toppen