Kvalité

Som en viktig del i vår kvalitetspolicy är att de produkter vi använder och hur vi utför jobbet ska stämma överens med och uppfylla kundens krav och förväntningar. Kunden ska känna sig nöjd med oss som entreprenör och vårt utförda arbete, samt känna en trygghet i att anlita oss. I vår verksamhet utgör kvalitetsarbetet en naturlig grundläggande del och ansvaret för kvalitetsarbetet åligger samtlig personal.

Miljö

Som en viktig del i vår miljöpolicy är att bolaget skall aktivt styra sin verksamhets alla led mot en bättre miljö genom att ta hänsyn till miljöaspekterna i alla beslut. Lagstiftning och andra miljökrav som berör vår verksamhet gäller som vår lägsta nivå. Vi arbetar ständigt vidare med miljöfrågorna och är inte rädda för nya arbetsmetoder och maskiner som ska göra så liten åverkan på miljön som möjligt. 

Arbetsmiljö

Vår arbetsmiljöpolicy följer kraven enligt AFS 2001:1 och arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i vår verksamhet. Våra medarbetare har grundläggande arbetsmiljöutbildning och på våra arbetsplatser hanteras arbetsmiljöfrågor av platschef och skyddsombud. VA Gruppen skall aktivt styra sin verksamhets alla led mot en bättre arbetsmiljö för samtliga anställda. Vi accepterar ingen form av mobbing eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsplats ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt. Lagstiftning som berör vår verksamhet gäller som vår lägsta nivå. Beställarens krav och våra arbetsmiljöregler ska alltid följas.  

Hållbarhetsredovisning

Vill du veta hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor och resultaten som uppnåtts under 2021 kan du läsa vidare i årets hållbarhetsrapport.

0
Totala utsläppet CO2 2021 (ton)
Skrolla till toppen

Våra kvalitetsmål

Våra miljömål

Våra arbetsmiljömål