VA-förnyelse Aggarp 8

VA-förnyelse Aggarp 8

VA-förnyelse Aggarp 8

Projekttyp

Beställare

Entreprenadform

Utförandetid

Projektbeskrivning

Projektet omfattade rivning och nyförläggning av VA-ledningar för vatten, spillvatten
och dagvatten. De befintliga VA-ledningarna med tillhörande anordningar revs och ersattes av nya. Till en av fastigheterna grävdes även en dagvattenservis som kopplades till det kommunala dagvattensystemet. Den befintlig spillvattenhantering och vattenförsörjning har under hela entreprenadtiden varit i fortsatt i drift vilket innebar att förbipumpning av spillvatten och tillfällig vattenförsörjning var nödvändigt.

Projekttyp
VA, VA-förnyelse, Markarbete

Beställare
Svedala kommun

Entreprenadsform
Utförandeentreprenad

Utförandetid
Mars 2021 – Juli 2021

 

Projektfakta

Projekttyp

Beställare

Entreprenadform

Igångsättningstid

Färdigställandetid

Projekttyp

Beställare

Entreprenadform

Igångsättningstid

Färdigställandetid

Skrolla till toppen