admin

VA-utbyggnad Almåsa huvuddel 2 och 3

VA-utbyggnad Almåsa huvuddel 2 och 3

Projektet omfattade en va-utbyggnad till 510st kolonier i Almåsa fritidsby. I utbyggnaden förlades nya spillvattenledningar i både självfall och tryck, vatten- och bevattningsledningar samt dagvattenledningar. Till varje koloni avsätts tre serviser, en bevattningsvatten-, en dicksvatten- och en spillvattenservis med tillhörande ventiler och brunnar. Projektet bestod av  ca 20-30 000 meter ledning med dimensioner från 25mm till 200mm samt sättning av fyra pumpstationer. […]

Stenskogen 2:19 mfl

Stenskogen 2:19 mfl

Projektet var beläget i Höörs kommun, och var placerat cirka 1 km sydväst om Höör centrum. Området gränsade i öster till Moränvägen, i norr och väster till villatomter och i söder till naturmark och villatomter.  I projektet har det anlagts två nya lokalgator med tillhörande gatubelysning som ansluter till Moränvägen i två punkter. Den sammanlagda sträckan uppgår till cirka 220m. I västra delen […]

Bara backar

Bara backar

Bara Backar är ett nytt exploateringsområde för bostadsbebyggelse med ca 240 bostäder i form av friliggande bebyggelse, radhus, kedjehus, suterränghus och låga flerbostadshus samt en förskola med plats för ca 160 barn. Denna totalentreprenad omfattar mark- och anläggningsarbeten inklusive VA och övriga ledningsarbeten. Inom kvartersmark utförs matjordsavbaning och grovterrasering samt en stödmur på östra sidan av […]

VA-arbeten Kölnans Fritidsby

VA-arbeten Kölnans Fritidsby

Kölnan består av 282st kolonilotter, ca 18 ha mark. Entreprenaden omfattade förläggning av nya avlopps- och vattenledningar inom fritidsbyn med tillhörande markarbeten och brunnar. Inom fritidsbyn byggdes även av tio pumpstationer, belysningsarbeten längs vägar samt borrning av ca 500m tryckavloppsledning. Avloppsledningarna ansökts sedan till VA SYDs ledningsnät via en tryckservis i anslutning till området. Vattenledningarna ansluts till befintlig inkommande vattenledning.   

Anläggningsentreprenad, lokalgata i Skivarp

Anläggningsentreprenad, lokalgata i Skivarp

Entreprenaden avser utbyggnad av ny lokalgata i anslutning till Jasminvägen i Skivarp. Utbyggnaden omfattar anläggning av gata, vatten, spillvatten- och dagvattenledningar samt sättning av ny gatubelysning. ProjekttypMarkarbete, VA-utbyggnad BeställareSkurups Kommun EntreprenadsformUtförandeentreprenad UtförandetidOktober 2020 -Januari 2021

VA-utbyggnad Västra Nöbbelöv

VA-utbyggnad Västra Nöbbelöv

Projektet omfattade VA-utbyggnad av vatten och tryckavlopp i Västra Nöbbelöv i Skurups kommun. Förläggning av vatten och tryckavlopp har gjorts ca 20km ledning. Ledningarna har varit i dimensioner från 40mm PE till 125 mm PE samt att installation av nya LPS-enheter har gjorts som sen har anslutits till det nya kommunala spillvattennätet. ProjekttypVA-utbyggnad BeställareSkurups Kommun […]

VA Gruppen söker rörläggare och maskinister

VA Gruppen söker rörläggare och maskinister

VA Gruppen är ett ledande familjeägt VA bolag i södra Sverige som har skapat en organisation som kan ta helhetsansvar för ett komplett VA behov, och vårt mål är att alltid säkra friskt vatten och fungerande avlopp- och dagvattensystem. Alla funktioner i vårt företag har byggts upp för detta ändamål. Utöver VA installationer utför vi […]

Skrolla till toppen